post #11 of 11
Thread Starter 
No offense taken. smile.gif

Thanks everyone.