post #11 of 11
Thread Starter 
yea i got them seperatly...